Privacy-verklaring / Disclaimer

 onze privacyverklaring kunt u opvragen per email.
B&W Bedrijfsmakelaars spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan B&W Bedrijfsmakelaars niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. B&W Bedrijfsmakelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van B&W Bedrijfsmakelaars bevat de mogelijkheid om zowel door B&W Bedrijfsmakelaars uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. B&W Bedrijfsmakelaars geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. B&W Bedrijfsmakelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

B&W Bedrijfsmakelaars is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van B&W Bedrijfsmakelaars die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is B&W Bedrijfsmakelaars in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: 
Design & Ontwikkeling door Young Development